Algemene informatie

Naam Stichting Stichting Teddy
Adres Stationsplein 4-H 3331 LL Zwijndrecht

RSIN nummer: 858057748
KvK nummer: Dordrecht 69898855

Rekeningnummer.
ING Bank: 7953126 T.n.v. Stichting Teddy
IBAN: NL82 INGB 0007 9531 26

De stichting heeft met behulp van haar daartoe bestemd vermogen ten doel:

  • Het verzorgen van uitjes en het uitdelen van cadeaus voor kinderen met een levensbedreigende ziekte (in het bijzonder kinderen met kanker en leukemie).kind met plezier
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van geld.
  • De stichting kan haar doel ook trachten te verwezenlijken door activiteiten met een
    winstoogmerk, mits de inkomsten uit deze activiteiten binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg ten goede komen aan de vermelde doelstelling van de stichting.

Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur:
Oprichter/Voorzitter  S van ‘t Hof
Secretaris                      J.C. van Laer
Penningmeester          D. Den Breejen